Articles
Headline News
16 March 2018

Die vyfjaarlikse hersiening van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Taalbeleid en Taalplan vind tans plaas en behels ‘n intensiewe konsultasieproses met verskeie strukture en belanghebbendes. Alle beleide van die NWU is in die proses van hersiening ná die aanvaarding van ? nuwe strategie, struktuur en statuut.

Die projekspan verwelkom alle belanghebbendes se insette en moedig lede van die universiteitsgemeenskap aan om deel te neem aan die voortgaande konsultasieproses.

Verskeie belanghebbendes, insluitende die fakulteitsrade, die Konvokasie, die Senaat, akademici, ondersteuningsdienste, studenteverteenwoordigers en die Institusionele Forum, is genooi of sál nog genooi word om terugvoer te gee en insette te lewer. ‘n Elektroniese taalopname word tans gedoen om personeel en studente se insette te kry. Die Senaat van die NWU, as die akademiese beheerliggaam, sal die geleentheid kry om insette te lewer m.b.t. die beleid en plan, voordat dit in Junie 2018 aan die NWU-Raad voorgelê word vir oorweging.

Die Taalbeleid en Taalplan-taakspan het sy opdrag in Oktober 2016 van die Universiteitsbestuur en Senaat ontvang en dryf sedertdien die proses. ‘n Eerste konsep van die beleid is bespreek tydens ? buitengewone Senaatsvergadering in Junie 2017.

Die huidige taalbeleid is ‘n funksioneel meertalige beleid, wat beteken dat dit buigsaam is en soos nodig aangepas kan word na gelang van omstandighede. ‘n Voorbeeld van hierdie buigsaamheid is die gebruik van parallelmediumklasse op NWU se Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus. 
Nóg ‘n voorbeeld is die praktyk van simultane tolking in klasse – van of na Setswana, Engels en Afrikaans.

Wat wel seker is, is dat ons nie uiteindelik ? taalbeleid of -plan sal hê met eentalige taalvoorsiening nie, aangesien sowel ons statuut as die nasionale taalbeleid vir hoër onderwys van ons vereis om meertaligheid te bevorder. 

Die nuwe statuut wat in Maart 2017 aanvaar is, lui soos volg:

“Die taalbeleid van die Universiteit soos bepaal deur die Raad ingevolge artikel 27(2) van die Wet, moet buigsaam en funksioneel wees, en moet taalwanbalanse van die verlede regstel en meertaligheid, toegang, integrasie en ? gevoel van tuiswees bevorder.”

(Artikel 7(6) van die Statuut van die Noordwes-Universiteit)

NWU verklaring: 9 Maart 2018 

Share this article with a friend...